Dzisiaj jest środa, 22 Sty 2020
Znajdujesz sie w:    
Gwarancja PDF Drukuj Email

W A R U N K I G W A R N C J I
§ 1 OKRES GWARANCJI

1.Firma Techkom udziela 24 miesiącznej gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty.

2.Bezwzględnym warunkiem przyjęcia produktu do reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacyjne opisujące wady stwierdzone w produkcie .

3.Wszelkie informacje zgłaszane drogą elektrowniczą oraz telefoniczną nie będą brane pod uwagę.§ 2 WARUNKI SERWISOWE

1. Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest, dostarczenie towaru osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy do siedziby firmy TECHKOM ul.Wolności 31 58-260 Bielawa.
2.1. Kompletność systemu w oryginalnym opakowaniu, tj. z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej zostały zakupione przez nabywcę,
2.2.Dołączenie kopii faktury zakupu oraz druku reklamacyjnego wraz ze szczegółowym opisem.
3. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu, jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej przez pracownika firmy Techkom
3.1. Jednocześnie TECHKOM zastrzega sobie prawo wycofania towaru z procesu reklamacyjnego oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli: Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w § 4 pkt. 1., 2. albo stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.
3.2. Wycofanie towaru, o którym mowa w punkcie 3.1, lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie dwóch dni roboczych licząc od daty złożenia przez pracownika firmy TECHKOM pieczęci i podpisu na liście przewozowym.
3.3. W tym samym terminie dwóch dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez P.P.H.U. TECHKOM towaru. (Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę).
3.4. Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 3.1 i 3.2 oznacza akceptację stanu przesyłki przez P.P.H.U. TECHKOM i utratę uprawnień z punktu 3.1.
3.5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Nabywcę wymienionych w punkcie 3.3 oznacza akceptację stanu przesyłki przez Nabywcę odesłanego towaru przez P.P.H.U. TECHKOM

§ 3 Terminy naprawy:

4.1. P.P.H.U. TECHKOM zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do reklamacji.
4.2. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia systemu z zagranicy itp.), termin naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni roboczych.
4.3. Terminy określone w §4 pkt. 4.1 i 4.2 nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia, trwającego dłużej niż 7 dni, opóźnienia kontrahenta w zapłacie należności przysługujących P.P.H.U TECHKOM na podstawie odpowiednich dokumentów. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez kontrahenta długu w pełnej wysokości, bieg terminów do usunięcia wad i uszkodzeń towaru, określonych w §4 pkt. 4.1 i 4.2 ulega zawieszeniu i nie wiąże P.P.H.U. TECHKOM. Kontrahent wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do reklamacji przez firmę P.P.H.U. TECHKOM towaru.
4.4 Data rozpoczęcia terminu naprawy reklamowanego produktu liczona jest od daty dostarczenia przez Nabywcę wymaganych dokumentów, wyposażenia itp. opisanych w § 4.
5.1. W przypadku towarów nadesłanych kurierem, następuje odesłanie przyjętego do serwisu towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt firmy Techkom
5.2. Nabywca każdorazowo powinien przed odebraniem przesyłki sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego oraz sprawdzić ilość paczek czy jest zgodna z ilością podaną w liście przewozowym.
5.3. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (doręczenia innej ilości paczek niż liczba wymieniona w liście przewozowym), uszkodzenia opakowania (zgniecenie, rozerwanie itp.) należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
5.4. Przesyłkę uszkodzoną w transporcie należy odesłać tą samą spedycją po wcześniejszym uzgodnieniu z handlowcem obsługującym dana firmę w przypadku sprzedaży towaru do Nabywcy.
6. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany towaru na nowy wolny od wad w następujących przypadkach:
6.1. P.P.H.U. TECHKOM dokona trzech napraw głównych z tytułu gwarancji, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
6.2. P.P.H.U TECHKOM uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w §4 pkt 4.1 i 4.2, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §4 pkt. 4.3.
6.3. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas dokonywania naprawy.

§ 4 UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH.

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
1.1. uszkodzenia na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją użytkowania eksploatacji, konserwacji czy regulacji towaru.
1.2. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i naturalne zużycie materiału.
1.3. samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
1.4. przechowywanie systemu lub grafiki w niewłaściwych warunkach, niezgodnie z instrukcją użytkowania

 

Masz pytanie ? Oddzwonimy

No images

Gwarancja najniższej ceny

No images

Nasi klienci

No images

U nas zapłacisz on-line

No images